Algemene voorwaarden

Creato – Ergonomio Algemene voorwaarden V160701

Algemene voorwaarden


Elke klant wordt geacht onze algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden te kennen en deze te aanvaarden. Zelfs indien de aankoopvoorwaarden van toepassing zijn, tenzij er vooraf schriftelijk anders werd overeengekomen. Om een bestelling te plaatsen op deze website dient u 18 jaar of ouder te zijn.

Vennootschapsgegevens


Ergonomio - Creato bvba, Businesspark Berbroek, Steenweg 3 – 701, 3540 Herk-de-Stad, Belgium
BTW: BE 0479885625
IBAN: BE40 363 0470085 63 BIC/SWIFT: BBRUBEBB
Tel: +3211597450 – Email: info@ergonomio.com

Producten


Ergonomio verkoopt ergonomische kantoorstoelen, zit oplossingen en ergonomische tools.

Bestellingen


Orders worden onder voorbehoud aangenomen en naargelang onze mogelijkheden uitgevoerd. Op aanvraag kan de klant een schriftelijke bevestiging van de bestelling bekomen. Bestelde goederen kunnen niet geannuleerd worden. De goederen worden verkocht en als aanvaard beschouwd in onze kantoren en magazijnen, wat ook de plaats, wijze of de voorwaarden van de levering mogen zijn. Eventuele kosten gemaakt voor verzending zijn ten laste van de klant.

Prijzen


De prijzen zoals deze online staan vermeld zijn bindend, tenzij er sprake is van overmacht. Bij de prijzen op onze website staat steeds vermeld of ze inclusief of exclusief BTW zijn. De afrekening van bestellingen gebeurt steeds inclusief BTW tenzij het gaat om een verzending buiten de EU of om klanten met een geldig BTW-nummer buiten België. In deze laatste gevallen is de klant geen BTW verschuldigd. Indien u kiest voor betaling bij levering (onder rembours) wordt er een toeslag van 5% gerekend op de de totale bestelwaarde (excl. leveringskosten).

Leveringstermijnen en vervoer


De leveringstermijnen worden slechts ten zuiver indicatieve titel gegeven. Bij onze producten kan deze levertermijn oplopen. Indien er reeds meer dan 2 maanden verstreken zijn sedert de bestelling bestaat de mogelijkheid om deze schriftelijk te annuleren. Opgelet, in geval van leveringen buiten de EU, zal u als klant altijd invoerrechten en belastingen aangerekend krijgen. Invoerrechten en belastingen zijn steeds ten laste van u als klant. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de facturen.
Indien de zending naar het buitenland gaat, fungeert Ergonomio – Creato bvba als exporteur en de ontvanger als importeur. Lokale recyclagebijdragen moeten door de ontvanger aangegeven worden. Creato bvba kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het aangeven van lokale of landelijke recyclagebijdragen.

Eigendomsvoorbehoud


Wanneer u als klant een bestelling plaatst en ervoor kiest om uw bestelling in onze winkel af te halen, wordt u geacht deze binnen een termijn van 2 weken op te halen. Deze termijn start vanaf het moment dat alle bestelde producten klaarliggen in onze winkel. Wij sturen u een e-mail eens uw bestelling compleet is en klaar voor afhaling. Wanneer u als klant een bestelling plaatst en ervoor kiest om uw bestelling te laten leveren, verwachten wij een betaling alvorens de bestelling naar u verzonden wordt. Uw bestelling blijft 2 weken gereserveerd in ons magazijn. Deze termijn start vanaf het moment dat alle bestelde producten klaarliggen in onze winkel. Wij sturen u overigens een e-mail eens uw bestelling compleet en klaar voor afhaling is. Indien u uw bestelling niet komt afhalen of niet betaalt binnen de termijn van 2 weken, behouden wij het recht uw bestelde producten terug in voorraad te nemen alsook de bestelling te annuleren.

Betalingen en terugbetalingen


Betalingen, terugbetalingen en facturatie gebeuren steeds in Euro. De prijzen in andere valuta dan Euro worden op de website louter informatief getoond.
Bij terugbetalingen wordt steeds het oorspronkelijke bedrag terugbetaald in de munteenheid waarin de initiële betaling gebeurde (i.e. Euro). Indien in uw land een andere valuta dan Euro wordt gehanteerd, zal de terugbetaling gebeuren volgens de wisselkoers van dat moment. Wij staan niet in voor eventuele wisselkoersschommelingen die zich voor kunnen doen tussen het moment van aankoop/betaling en het moment van terugbetaling.

Herroepingsrecht


Bij Ergonomio – Creato bvba kan je een product binnen de veertien dagen na ontvangst van het product, ruilen of retourneren zonder boete en zonder opgave van motief, volgens het Europese herroepingsrecht. De verzendingskosten voor het terugsturen zijn steeds ten laste van de klant. Voordat je een product retour zendt, kan het handig zijn dit eerst even op mail te zetten voor onze klantenservice. Je krijgt dan een retourdocument doorgestuurd en zo kan de afhandeling, wanneer de retour aankomt in ons magazijn, sneller plaatsvinden.

Voorwaarden herroepingsrecht:


Een artikel wordt enkel en alleen retour aanvaard als het voldoet aan al onze retourvoorwaarden. Elke afwijking hiervan kan een weigering van de retour tot gevolg hebben:
- De producten dienen compleet (inclusief alle accessoires, handleidingen en documentatie) te zijn.
- Producten dienen onbeschadigd, ongebruikt en in de originele (onbeschadigde) verpakking te zitten. Producten mogen enkel bekeken worden zoals dit ook in een fysieke winkel zou gebeuren. Als je de producten toch installeert of in gebruik neemt, betekent dit dat je de producten aanvaardt.
- De originele verpakking dient zich steeds in minimum één buitenverpakking te bevinden.
- De originele verpakking mag niet op eender welke manier besmeurd zijn (bijvoorbeeld door labels, stickers, beschadigingen, opschriften, e.d.).
- Wanneer je jouw retourdocument hebt ontvangen, heb je 10 werkdagen de tijd om je retourzending aan ons te bezorgen.

Uitzonderingen herroepingsrecht:


- Het Europese herroepingsrecht geldt niet voor BTW-plichtige zakelijke klanten.
- Het Europese herroepingsrecht geldt uitsluitend voor bestellingen geleverd in de 28
EU-lidstaten + IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.
- Het herroepingsrecht geldt niet voor producten op maat gemaakt voor de klant, maatwerk of op producten die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Wij verkopen exclusieve bureaustoelen: producten worden vaak besteld naar persoonlijke smaak (kleurkeuze, speciale stoffen) van de klant en worden dan pas gemaakt wanneer ze besteld worden, hierdoor worden ze beschouwd als op maat gemaakt. Als u twijfelt of wij een product terug nemen kunt u dit op eenvoudige manier aanvragen via e-mail.
- Het herroepingsrecht geldt niet voor artikelen die gebruikt, beschadigd of niet volledig zijn.

Wijze van herroepen en terugsturen:


Volg onderstaande stappen indien je jouw bestelling wenst te herroepen en terug te sturen.
1. Laat ons via het standaardformulier of via e-mail weten dat je jouw aangekochte product wenst terug te sturen, en dit binnen de 14 dagen na ontvangst van je bestelde product. Vermeld steeds je klantnummer, factuurnummer en de producten die je wenst te retourneren. Wanneer je je retourdocument hebt ontvangen, heb je 10 werkdagen de tijd om je retourzending aan ons te bezorgen. Het vermelden van de reden van retour is dus niet verplicht maar kan wel nuttig zijn voor ons om onze service te verbeteren. Je bent niet verplicht het bovenstaande formulier te gebruiken, je kan ons ook via email of telefoon informeren.
2. Je laat het product op jouw kosten en risico bezorgen op het volgende retouradres:
Ergonomio - Creato bvba, Wouterveld 99, B3850 Kozen, Belgium
Indien het product verloren gaat en/of beschadigd wordt tijdens de retourzending, is dit dus op jouw verantwoordelijkheid en kan Ergonomio – Creato bvba niet aansprakelijk worden gesteld.
Indien je een retourzending doet van buiten de Europese Unie, gelieve dan steeds een officiële koerierdienst (bijvoorbeeld UPS, TNT, DHL,…) te gebruiken, gebruik nooit een postbedrijf. Indien je toch gebruikmaakt van een postbedrijf, zal jij zelf verantwoordelijk gehouden worden voor alle douaneformaliteiten.
3. Als de retourzending aankomt in ons magazijn, gaan wij z.s.m. na of het product voldoet aan de retourvoorwaarden en stellen jou van onze beslissing op de hoogte via mail. Indien het product voldoen aan de retourvoorwaarden zullen wij het volledige orderbedrag crediteren op jouw account.


Formulier voor herroeping:
Ik/wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) mijn/onze (*) overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen.
(* Doorhalen wat niet van toepassing is)
Betreffende goed(eren):
Besteld op (*)/Ontvangen op (*):
Reden voor herroeping (optioneel):
Klantnummer:
Naam/Namen consument(en):
Adres consument(en):
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen)


Let op: wij zullen jou enkel de betaalde prijs en de verzendingskosten om het product aan jou te bezorgen - indien deze er waren - terugbetalen. De verzendingskosten om het product te retourneren zijn steeds voor jouw rekening.
4. Indien het product niet aan de retourvoorwaarden voldoen, blijft het jouw eigendom en dien je het binnen de 2 weken terug af te halen. Indien gewenst kunnen wij in dit geval het product, op jouw kosten, terugsturen met een transportfirma. Indien de geweigerde retour na 2 weken nog steeds in ons magazijn staat, zal je via mail op de hoogte worden gebracht dat het product vernietigd wordt.

Klachten


Elke klacht dient ons binnen de 3 werkdagen na levering aangetekend te worden verzonden; na deze termijn worden de goederen verondersteld te zijn goedgekeurd. Verpakkingsmaterialen moeten worden behouden voor inspectie. Indien de klant weigert de goederen te ontvangen, zullen deze opgeslagen worden op kosten en risico van de klant, tot volledige betaling. De consument ontvangt binnen de 5 werkdagen een termijn waarin hij een voorstel tot oplossing van het geschil van de verkoper zal ontvangen.

Betalingsvoorwaarden


Onze facturen zijn betaalbaar vooraf op rekeningnummer IBAN: BE40 363 0470085 63 BIC/SWIFT: BBRUBEBB, dan wel onder rembours, of contant bij ophaling.
De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle zelfs nog niet vervallen facturen met zich mee, en laat ons tevens toe alle lopende bestellingen te schorsen of te annuleren. Elke niet op haar vervaldag betaalde factuur doet van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, conventionele intresten ad 10% per jaar lopen. Een conventionele schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag is tevens opeisbaar. In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.

Garantie en waarborg


De garantieperiode is minimaal 2 jaar. Garantie wordt voor zichtbare gebreken uitgesloten vanaf de aanvaarding der goederen in onze magazijnen en voor verborgen gebreken wordt garantie slechts verleend indien ervoor schriftelijk wordt geprotesteerd binnen de 8 dagen na levering. De garantie is beperkt tot de vervanging door gelijkwaardige goederen, waarbij eventuele gevolgschade en eventuele kosten zoals transport, verzekering door de koper worden gedragen. De waarborg vervalt indien de bij de goederen meegedeelde onderhoudsvoorschriften/handleiding niet werden nageleefd, indien er verkeerd gebruik is geweest van het geleverde of indien de klant zonder onze uitdrukkelijke toestemming veranderingen liet uitvoeren. De verkoper kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor niet schriftelijke beloften. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging van toestellen of installaties te wijten aan de weersomstandigheden zoals storm, sneeuw, hagel, waterinsijpeling, blikseminslag, enz..; defecten veroorzaakt door overspanning van het elektriciteitsnet; defecten veroorzaakt door het verkeerd aansluiten van toestellen en bekabeling door de klant; slijtage of defect als gevolg van nalatig onderhoud, indirecte kosten eroorzaakt door het buitenbedrijf van het defecte artikel.
Alle teruggegeven producten MOETEN 100 % volledig zijn, ALLE originele verpakking bevatten, alle handleidingen en alle andere accessoires en documentatie van de producten.

Conformiteit en garantie


1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument, ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer, jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Privacybeleid


Ergonomio – Creato bvba, respecteert de Belgische en Europese wetgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens en de persoonlijke levenssfeer.
Alle gegevens die verzameld worden op deze website, worden enkel gebruikt ter verbetering van onze service en om u te informeren over onze producten en diensten. Zij worden in geen geval doorgegeven, verkocht of verhuurd aan derden.


Verantwoordelijke:
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Creato bvba vertegenwoordigd door: Caroline Reynders
Persoonsgegevens:
Ergonomio Creato bvba houdt geen apart databestand bij van gewone bezoekers van de website. Uiteraard worden wel gegevens bewaard van de bezoekers die via deze website een bestelling plaatsen. Deze gegevens zijn vereist teneinde een bestelling administratief correct te kunnen verwerken. Ieder heeft altijd recht op inzage en eventuele wijziging van zijn of haar persoonsgegevens. Gelieve hiervoor contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.


Distributie aan derden:
Geen enkele van de op deze website verworven informatie wordt doorgegeven aan derden.


Cookies: Deze website werkt met cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die worden opgeslagen op de PC van de gebruiker teneinde de technische werking van deze website te garanderen. De gegevens die hierin worden bewaard zijn beperkt tot het technisch vereiste minimum. Elke gebruiker kan altijd zijn of haar cookies zelf verwijderen.


E-mail:
Deze website werkt niet met formulieren die via e-mail verstuurd worden. De gegevens die Ergonomio Creato bvba ontvangt wanneer u manueel een e-mail naar ons zou sturen, worden eventueel bewaard in een adresboek maar worden niet zonder uw toestemming doorgegeven aan derden. U hebt, na aanvraag bij Ergonomio, het recht om op elk moment uw eventuele gegevens van het adresboek te raadplegen en wijzigingen te eisen, conform de hiervoor van toepassing zijnde wet. Gelieve hiervoorcontact op te nemen met de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.


Statistieken:
Voor de website van Ergonomio worden statistieken bijgehouden omtrent de bezoekers van deze website. De volgende gegevens worden hiervoor opgenomen:
- Het domein (bv. .BE, .COM, .NET, ...).
- De host.
- Datum, tijd en duur van het bezoek.
- Welke pagina's geopend worden tijdens het bezoek.
- Welk besturingssysteem (bv. Windows XP, Linux, ...) en welke internetbrowser (bv.Internet Explorer, Chrome , Safari, ...) u gebruikt.
- Hoe u op de website terecht gekomen bent (bv. via een zoekmotor, via het rechtstreeks intypen van het adres, ...).
- Welke foutmeldingen u (al dan niet) krijgt.


Vragen:
Voor vragen en extra toelichting omtrent het privacybeleid van Ergonomio – Creato bvba kunt u zich richten tot: Caroline Reynders, +3211597450, info@ergonomio.com

Toepasselijk recht – Bevoegde rechter


Het Belgische recht is van toepassing. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de Rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd, dan wel het Vredegerecht van het kanton Hasselt.
Buitengerechtelijke regeling Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl.
Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr.

Uw online account gegevens


Alle gepresenteerde gegevens in uw account zijn indicatief en tonen de gegevens zoals ze zijn overgenomen uit ons ERP-systeem. Deze gegevens worden meerdere keren per dag regelmatig bijgewerkt. In geval van inconsistenties tussen de gepresenteerde gegevens in uw account en het ERP-systeem, worden de gegevens in het ERP-systeem als leidend beschouwd.
De algemene voorwaarden worden als bijlage meegezonden bij elke orderbevestiging.